STRATÉGIA 22+: Moderné školstvo-vzdelaný kraj

Pozrite sa, čo sa nám podarilo v oblasti školstva

 

 

 

 

 

Deti a mládež sú dôležitou súčasťou nášho kraja. Pre ich rozvoj je nevyhnutná nielen kvalita vzdelávania, ale aj mimoškolské aktivity a zmysluplné trávenie voľného času. Hoci pandémia značne zasiahla do procesu vzdelávania, podarilo sa nám uskutočniť viaceré zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia oblasť školstva v našom kraji.

Zveľaďujeme stredné školy

Žilinský samosprávny kraj v rokoch 2018 – 2020 investoval do škôl a školských zariadení viac ako 18 miliónov eur. Školy sme modernizovali, rekonštruovali, nadstavovali, i zatepľovali, aby sa študenti mohli učiť v príjemných podmienkach. Medzi naše najväčšie investície patrí napríklad rekonštrukcia Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline, Spojenej školy v Nižnej, či rekonštrukcia štadiónu a budovy Spojenej školy v Martine. Za posledné tri roky sme zrealizovali rekonštrukčné práce na 52 stredných školách za viac ako 10,36 mil. eur. Z eurofondov sa uskutočnila modernizácia 12 škôl za viac ako 13,3 mil. eur. V roku 2021 sme pripravili investície vo výške 3 275 000 €eur.

 

Sme lídrom v duále

Náš kraj patrí medzi lídrov v duálnom vzdelávaní, ktoré umožňuje odbornú prípravu žiakov priamo u zamestnávateľa. Aktuálne sa u nás takto vzdeláva celkom 1315 žiakov na 23 stredných školách. V spolupráci s ďalšími organizáciami rozvíjame kariérne poradenstvo a podporujeme aktivity spojené s prevenciou sociálno-patologických javov. V kraji máme 263 certifikovaných zamestnávateľov, ktorí sú oprávnení poskytovať duálne vzdelávanie. Chceme dosiahnuť, aby sa žiaci duálne vzdelávali u každého z nich.Popularizujeme neformálne vzdelávanie

S cieľom podporovať rozvoj mladých aj iným spôsobom ako výchovno-vzdelávacím procesom na školách, sme zriadili Sekciu pre mládež ŽSK . Jej prostredníctvom zapájame mladých ľudí do širokého spektra aktivít, ktoré zlepšujú ľudské životy, budujú vedomie vlastnej hodnoty a podporujú dobro. Vytvárame tak komplexný, funkčný a flexibilný systém pre rozvoj práce s mládežou.


Rovnaké príspevky pre všetkých

Súkromné a cirkevné školské zariadenia boli do roku 2017 platené z rozpočtu ŽSK vo výške 88 % normatívu. Zmena všeobecného záväzného nariadenia priniesla vyrovnanie ich financovania na sto percent. Vďaka zrovnoprávneniu majú aj neštátne školské zariadenia, základné, umelecké či jazykové školy rovnaký finančný príspevok na voľnočasové aktivity, ako nami zriaďované zariadenia.

 

Podporujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy:

Podpora odborného vzdelávania patrí medzi priority nášho kraja. Aj preto finančne podporujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP). Kvalitne pripravujú nielen žiakov, ale aj verejnosť v rámci celoživotného vzdelávania. Centrá prispeli k modernizácii vzdelávacieho procesu a zlepšeniu materiálno – technického vybavenia škôl. Aktuálne v našom kraji pôsobí 14 COVaP. Centrá sme za posledné tri roky podporili sumou vo výške viac ako 649-tis. eur. Na podobnom princípe plánujeme zriadiť centrá digitálnych zručnostívo vybraných školách. Máme ambíciu implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu na  všetkých stredných školách problematiku kybernetickej bezpečnosti ako novej oblasti vzdelávania.

 Viac informácií o školách

Pre lepšiu orientáciu v ponuke našich stredných škôl sme zriadili web stránku www.mojastredna.sk. Vďaka nej informujeme o školách a školských zariadeniach zriadených krajom, nových odboroch, aktuálnych aktivitách či ponúkaných webinároch. Súčasťou stránky je aj brožúra stredných škôl v digitálnej podobe. Na webstránke moja stredna.sk nájdete 60 škôl ŽSK. Dozviete sa o výhodách školy, krúžkoch, odboroch, pohľadoch žiakov i učiteľov. Brožúru Moja stredná nájdete aj na sociálnej sieti ISSUU ŽSK.Sme si vedomí, že krásne budovy nie sú všetko. Aktívna, moderná a vzdelaná mládež je naša budúcnosť. Je nevyhnutná pre lepšie fungovanie krajiny a občianskej spoločnosti. Na vzdelaní nám záleží. Ďakujeme, že ste súčasťou nášho kraja, a že vám nie je ľahostajný. S veľkým odhodlaním a pokorou ideme ďalej.