Obchodná akadémia otvára nové príležitosti

Škola je jednou z prvých obchodných akadémií na Slovensku, ktoré sa zapojili do duálneho vzdelávania.

 

 

 

 

 

 

Liptovský Mikuláš – každodenná prax vo firmách a hospodárstve po tridsiatich rokoch od závažných spoločenských zmien akceleruje a predbieha školstvo. Minulosť nás dobieha, osvedčené metódy školskej praxe, ktoré sme zavrhli, dnes vraciame späť. Zmeny v chode firiem a modernizácia v priemysle i v službách musia nevyhnutne zasahovať i do prípravy odborníkov. 

V strednom školstve sa vraciame k overeným skúsenostiam z dávnej minulosti, keď žiaci odborných škôl absolvovali praktické vyučovanie vo firme a na pracovisku. Mnohé zručnosti a pracovné návyky sa nedajú získať doma alebo v školských laviciach.

„Od detí, ktoré odmala pracujú s mobilmi a počítačmi by sme predpokladali istú vyspelosť v používaní digitálnych technológií. Ide však často len o jednostranné zručnosti, ktoré im v profesijnom živote pomôžu len obmedzene. Žiakovi treba ukázať cestu, ako pracovať s technikou a informáciami, aby sa stali našimi pomocníkmi, nie pánmi.“ zdôrazňuje Anna Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Táto škola je jednou z prvých obchodných akadémií na Slovensku, ktoré sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. „Ak chceme aby bol náš absolvent pripravený zastávať pracovné pozície v ekonomických, administratívnych, obchodno-podnikateľských činnostiach, musíme ho vzdelávať nielen na teoretickej báze, ale predovšetkým u neho pestovať schopnosť využívať naučené vedomosti a zručnosti v praxi,“ potvrdila A. Dvorščáková. 

Aktivity, ktorým sa škola venuje, vychádzajú z dopytu trhu práce a monitoringu požiadaviek zamestnávateľov. Preto škola do vyučovania zaviedla predmety ako digitálna kancelária, on line marketing, projektový manažment a komunikácia a i. Nevyhnutnosťou je aj vybavenie odborných učební, ktoré musia suplovať skutočné pracoviská, preto sa škola zameriava na získavanie financií na zariadenie aj cez projekty a eurofondy.

Prvý rok duálneho vzdelávania absolvujú žiaci Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši v administratíve a na ekonomickom oddelení firmy Gergonne Slovensko s.r.o. či v Liptovskom osvetovom stredisku. Niektoré už podpísali duálnu zmluvu so spoločnosťou TOMIRTECH, s.r.o., Liptovský Mikuláš s dvadsaťšesť ročnou tradíciou „Duálne vzdelávanie nám pomôže vychovávať si nových perspektívnych zamestnancov podľa nášho gusta a potreby. Spoločnosť je v pozícii, keď veľa našich zamestnancov, ktorí u nás pracujú 15 i viac rokov, odchádza do dôchodku. Udržať si stabilný kolektív s lojalitou k firme nie je ľahké a preto vítam tento spôsob prípravy na povolanie,“ povedal Ján Tomčík, konateľ spoločnosti.

Počas praktického vyučovania získajú žiaci obchodnej akadémie praktické skúsenosti v ekonomike obchode aj aplikovanej informatike a skúsenosti z praktického vyučovania využijú absolventi školy v rôznych profesiách, od hospodárov, produktových manažérov obchodných referentov, pracovníkov logistických centier, účtovníkov, personalistov, recepčných, kalkulantov, archivárov a ďalších. Súčasný trh práce žiada odborne pripravených ľudí, ktorí sú schopní samostatne riešiť problémy aj pracovať v tíme. A toto by malo byť aj súčasťou prípravy žiaka na strednej škole. „Ciest, ako prepájať teoretické a praktické vyučovanie, je niekoľko. Praktické vzdelávanie vo firmách, moderné technické zázemie v učebniach školy a súčasne nastavenie obsahu vzdelávania v súčinnosti s požiadavkami zamestnávateľov. Od žiakov aj rodičov získala pozitívnu odozvu aj prax v zahraničí cez projekt Erasmus+. Naši tretiaci ju absolvovali v Miláne a tento rok pocestujú do nemeckého Lipska.“ dodala na záver A. Dvorščáková.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky