S remeslom si za vodou. Poď študovať na odborné školy!

Chceš sa vzdelávať a zároveň zarábať? Chceš aby ti zamestnávateľ poskytoval rovnaké benefity ako vlastným zamestnancom? Chceš dostávať príspevok na ubytovanie či dopravu? Tak poď študovať do niektorej školy s duálnym vzdelávaním

 

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie umožňuje žiakom získavať odborné vedomosti zručnosti a kompetencie, ktoré reagujú na rýchlo sa meniace potreby trhu práce a ktoré od nich vyžaduje znalostná ekonomika. Úlohou je pripravovať žiakov stredných odborných škôl na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, čo znamená pokračovanie v zapájaní sociálnych partnerov, zamestnávateľov a zástupcov komôr a zväzov do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hlavné benefity duálneho vzdelávania:

Zamestnávateľ poskytuje žiakovi hmotné a finančné zabezpečenie: 

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
 • príspevok na ubytovanie v školskom internáte,
 • poskytnutie autobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch spoločnosti.
 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

Ďalšie výhody zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania: 

 • zlepšenie dochádzky žiakov,
 • väčšie sebavedomie žiakov, istota zamestnania,
 • užšia spolupráca s firmami - spoločné riešenia problémov, vzdelávanie pedagógov v oblasti nových technológií, úprava ŠKVP zo strany firmy, spoluúčasť pri podávaní projektov,
 • spolupráca rodičov a žiakov s firmami,
 • žiaci vykonávajú prax na nových technológiách,
 • žiaci získavajú vzťah k firme, pre ktorú sa pripravujú,
 • prechod do zamestnania po skončení štúdia je bezproblémový a plynulý,
 • rodičia majú istotu, že po skončení štúdia ich deti majú zabezpečenú prácu v profesii, ktorú vyštudovali.

Vyučujeme aj na základných školách 

Pod vedením majstrov odborného výcviku strednej školy si žiaci základných škôl môžu vyskúšať svoje zručnosti, ktoré im pomôžu pri výbere budúceho povolania

- žiaci ZŠ si môžu v dielňach stredných škôl reálne vyskúšať praktické úlohy, čím sa rozvíjajú ich zručnosti a technické cítenie,
- prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania sa žiakom základných škôl približujú tradičné remeslá,
- základné školy majú možnosť skombinovať vyučovanie technickej výchovy
s exkurziou v dielňach strednej odbornej školy,
V našich stredných odborných školách, ktoré realizujú technickú výchovu pre základné školy, sa postupne zvyšuje aj záujem o technické odbory a o duálne vzdelávanie

Výber škôl s technickým zameraním v jednotlivých regiónoch

Región horné Považie

1. Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina:

 • geodézia, kartografia a kataster
 • staviteľstvo 
 • technické a informatické služby - v stavebníctve 

2. Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina:

 • elektromechanik - silnoprúdová technika
 • mechanik elektrotechnik 
 • elektrotechnika
 • mechanik počítačových sietí

Región Kysuce 

1. Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 •  strojárstvo 
 •  mechatronika
 •  elektrotechnika 
 •  informačné a sieťové technológie 
 •  technické lýceum
 •  logistika 

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou:

 • stolár 
 • čalúnnik 
 • murár 
 • tesár 
 • maliar 
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • operátor stavebnej výroby 
 • technológia tvorby a ochrany životného prostredia 
 • drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

Región Turiec 

1. Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, 036 36 Martin:

 • mechatronika 
 • elektrotechnika 
 • technické lýceum 
 • logistika 

Región Orava

2. Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo:

 • obrábač kovov
 • strojný mechanik 
 • elekromechanik-silnoprúdová technika 
 • autoopravár - mechanik 
 • murár 
 • tesár
 • inštalatér
 • mechanik nastavovač 
 • operátor stavebnej výroby
 • staviteľstvo 

3. Spojená škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín:

 • mechatronika 
 • elektrotechnika 
 • informačné a sieťové technológie 
 • technické lýceum 

Región Liptov

1. Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok:

 • mechanik počítačových sietí 
 • mechanik elektrotechnik 
 • informačné a sieťové technológie
 • elektrotechnika 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok:

 • autoopravár - mechanik
 • autoopravár - elektrikár 
 • mechanik strojov a zariadení 
 • mechanik elektrotechnik 
 • mechanik – mechatronik 

Duálne vzdelávanie – výber stredných škôl:

Región horné Považie:
1. Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina:
- mechanik stavebno-inštalačných zariadení (študijný odbor)

2. Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina:
- autoopravár – mechanik (učebný odbor)
- autoopravár – karosár (učebný odbor)
- autoopravár – lakovník (učebný odbor)

Región Kysuce:
1. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto:
- programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)
- mechanik nastavovač (študijný odbor)
- mechanik špecialista automobilovej výroby (učebný odbor)

2. Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca:
- mechanik nastavovač (študijný odbor)

Región Turiec:
1. Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa:
- mechanik elektrotechnik (študijný odbor)
- elektromechanik – silnoprúdová technika (učebný odbor)
- železničiar (učebný odbor)

2. Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin:
- mechanik nastavovač (študijný odbor)
- mechanik mechatronik (študijný odbor)
- programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)
- mechanik elektrotechnik (študijný odbor)

Región Orava:
1. Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia:
- mechanik nastavovač (študijný odbor)
- mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)
- nástrojár (učebný odbor)

2. Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná - škola plánuje systém duálneho vzdelávania od šk. roku 2018/19 v učebných odboroch:
- elektromechanik - silnoprúdová technika
- elektromechanik - automatizačná technika

Región Liptov:
1. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš:
- kuchár (učebný odbor)
- čašník, servírka (učebný odbor)

2. Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš:
- mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)

Kontakty na školy: http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/adresar-strednych-skol-skolskych-zariadeni/

Technickou olympiádou k väčšej atraktivite

Pozitívnym prínosom v snahe zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium
na stredných odborných školách je organizácia Technickej olympiády vo všetkých regiónoch Žilinského kraja. Je určená pre žiakov základných škôl a žiakov osemročných gymnázií,

Garantmi Technickej olympiády sú riaditelia stredných odborných škôl v pôsobnosti Žilinskej župy:

- Turiec: Spojená škola, Martin – Mgr. Jozef Zanovit,
- Kysuce: Stredná odborná škola technická, Čadca – Ing. František Kajánek,
- Orava: Stredná odborná škola technická, Námestovo – Ing. Emanuel Piták,
- Horné Považie: Dopravná akadémia, Žilina – Ing. Mária Vítová, PhD.,
- Liptov: Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok – Mgr. Vladimír Pančík,

 • v roku 2017 sa okresných kôl zúčastnilo v kategórií A - 141 žiakov zo 71 škôl a v kategórií B - 67 žiakov zo 67 škôl

 


 


 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky