Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Manažment údajov ŽSK

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti - Manažment údajov Žilinského samosprávneho kraja v zmysle dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. Týmto ju sprístupňujeme na verejné pripomienkovanie, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Údaje sa stávajú “strategickou surovinou” a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a pomôcť svojim občanom orientovať sa vo svete údajov. Výrazne lepšie využívanie údajov vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K údajom chceme pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Dátovej vrstve je preto v architektúre e-Governmentu venovaná výrazná pozornosť. Hlavným zámerom je zabezpečenie funkčnej dátovej integrácie medzi jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk.

Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights“ (pohľady dovnútra problematiky), ktoré zas slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie. Ak sa bude vo verejnej správe lepšie rozhodovať, pozitívne sa to prejaví na výsledkoch vládnutia a stave jednotlivých sektorov verejnej správy. Verejná správa musí vybudovať dostatočnú kapacitu na prácu s dátami. Je veľmi dôležité podrobne rozumieť logike (ontológiám) spravovaných dát, vytvárať a udržiavať dátové modely, katalogizovať metadáta a paradáta, chápať prepojenia medzi jednotlivými systémami a podporovať zvyšovanie kvality dát v informačných systémoch verejnej správy. Kľúčovou otázkou je, ktoré dáta je potrebné zbierať a na základe akých výstupov sa má verejná správa rozhodovať. Téme sa v rámci Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2016 venovala pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta, ktorá navrhla systémové riešenie manažmentu údajov. Koncept predstavený v strategickej priorite Manažment údajov predstavuje aplikáciu myšlienky „Data-driven state“ štátu – štátu fungujúcom na základe využívania dát a presnom riadení celého životného cyklu údajov. Koncepčný prístup k manažmentu údajov je hlavnou témou rozvoja e-Governmentu do roku 2020 Údaje vo verejnej správe budú manažované systematicky. Riadenie údajov bude riešené centrálne, v kompetencii ÚPPVII, pričom za správu konkrétnych údajov a ich kvalitu zodpovedá príslušná inštitúcia verejnej správy. Navrhnuté opatrenia zabezpečia:
- Zdieľanie údajov: aby v konaniach verejnej správy boli k dispozícií všetky údaje, ktoré sú potrebné. Údaje budú získavané z rôznych zdrojových informačných systémov bez prekážok, čo zabezpečí realizáciu princípu “jeden-krát a dosť”. Akceleruje sa vyhlasovanie referenčných údajov ako overeného legislatívneho iniciátora aktivít pre “jeden-krát a dosť”. Centralizácia a jednotný prístup bude zabezpečený „novým modelom dodávania služieb“, ktorý bude vytvorený realizáciou projektu „Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“. Zároveň zabezpečíme, aby bola preukázateľne zaznamenávaná platnosť referenčných údajov v danom čase.
- Manažment osobných údajov: aby každý subjekt získal prístup k údajom, ktoré verejná správa o ňom eviduje, mohol s nimi v rámci možností manipulovať a zároveň vidiel, kto a prečo k takýmto údajom pristupoval.
- Publikovanie otvorených údajov: aby verejnosť mala prístup k údajom verejnej správy v otvorenom formáte vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných údajov.

Hlásime sa k programu Manažment údajov vo verejnej správe
Predstavený projekt sa hlási k tejto vízii a zapája sa do programu Manažment údajov vo verejnej správe, ktorý bol spustený ako iniciatíva z cieľom naplniť Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, konkrétne výrazne zlepšiť využívanie údajov v rámci inštitúcie. Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci inštitúcie Žilinského samosprávneho kraja a podporiť tam princípy otvorenosti,
zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciou s Centrálnou informačnou platformou.

Úlohami a kompetenciami Žilinského samosprávneho kraja je prenesený výkon štátnej správy na úsekoch:
- Cestná doprava
- Cestovný ruch
- Dráhy a doprava na dráhach
- Humánna farmácia
- Kultúra
- Financie
- Kontrola vybavovania petícií a sťažností
- Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo
- Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba
- Pozemné komunikácie
- Regionálny rozvoj
- Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom
- Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov
- Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
- Sociálne služby
- Štátna starostlivosť o mládež a šport
- Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
- Tvorba a ochrana životného prostredia
- Verejné obstarávanie
- Vnútorná správa
- Zdravotná starostlivosť
- Umenie
Vďaka projektu bude zavedený systematický manažment údajov.

Zvýšenie transparentnosti a otvorenosti vďaka otvoreným údajom
Publikujeme a následne budeme aktualizovať dôležité datasety pre oblasti, ako sú:
- Register dopravcov,
- Stav a zjazdnosť ciest,
- Register poskytovateľov sociálnej starostlivosti,
- Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
- Ambulantné zdravotnícke zariadenia,
- Register voľných miest pre študentov na stredných školách,
- Stanoviska ŽSK,
- Všeobecne záväzné nariadenia ŽSK,
- Poskytnuté finančné príspevky podľa typu použitia pre oblasť školstva,
- Poskytnuté dotácie obciam, právnickým a fyzickým osobám,
- Poskytnuté finančné príspevky poskytovateľom sociálnych služieb,
- Poskytnuté finančné príspevky poskytovateľom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- Poskytnuté finančné príspevky na podporu divadelných aktivít,
- Poskytnuté finančné príspevky na podporu a rozvoj športu,
- Poskytnuté/Neposkytnuté dotácie,
- Petície a sťažností.

Dokumenty štúdie: štúdia ŽSK (archív zip) 

Dňa 1.10.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom súboru pripomienkový formulár verejné pripomienkovanie.xlsx 
Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: do 8.10.2019 17:00 hod.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky