Pozvánka na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

9. marca 2020 (pondelok) o 13.00 hodine

 

 

 

 P o z v á n k a


na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

9. marca 2020 (pondelok) o 13.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 13. januára 2020.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda.
 4. Etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Výzva ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Tematické dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 4/2020 (podprogram „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“).
 7. Zmluva o realizácii národného športového projektu.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Návrh na zmenu Uznesenia 18/15 zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
 10. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2019.
 11. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v čase od 13.2.2019 do 28.11.2019 v kontrolovanom subjekte Žilinský samosprávny kraj s názvom „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“, ktorými boli školstvo a zdravotníctvo.
 12. Správa o činnosti Etickej komisie Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
 13. Vyhodnotenie podnetov a sťažností za rok 2019.
 14. Informácia o aktivitách a výsledkoch odboru zdravotníctva Úradu ŽSK za rok 2019.
 15. Rôzne.
 16. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 3. marca 2020
MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky