Pozvánka na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

10. júna 2019 (pondelok) o 15.30 hodine


 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

10. júna 2019 (pondelok) o 15.30 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).


Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 29. apríla 2019.
  3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku zdravotníctva.
  4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov ZS – 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti „Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti“.
  6. Návrh na vyčlenenie schválených finančných prostriedkov na dotačný program v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja pre rok 2019.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 5. júna 2019

MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky