Pozvánka na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

23. apríla 2019 (utorok) o 14.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

23. apríla 2019 (utorok) o 14.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 11. marca 2019.
  3. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku zdravotníctva.
  6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
  8. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 16. apríla 2019

MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky