Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

11. marca 2020 (streda) o 10.00 hodine

 

 

 

 
P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude 

11. marca 2020 (streda) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.


Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 15. januára 2020.
  3. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na  vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
  4. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice.
  6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda.
  7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
  8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 5. marca 2020
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA v. r.
predsedníčka komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky