Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

4. septembra 2019 (streda) o 10.00 hodine

 

 

 
P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

4. septembra 2019 (streda) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 13. júna 2019.
 3. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Poriadok odmeňovania zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 17/10 zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 7. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku sociálneho zabezpečenia.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 28. augusta 2019

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA v. r.
predsedníčka komisie