Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

24. apríla 2019 (streda) o 13.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

24. apríla 2019 (streda) o 13.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 12. marca 2019.
  3. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku sociálneho zabezpečenia.
  6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
  8. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 17. marca 2019

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky