Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

14. apríla 2021 (streda) o 13.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

14. apríla 2021 (streda) o 13.00 hodine

prostredníctvom videokonferencie

Program:

 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 10. februára 2021.
  3. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ 2.1.4. Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.
  4. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
  5. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2020.
  6. Rôzne.
  7. Záver.

S pozdravom

 

Za správnosť
Alena Alkas
Žilina 8. apríla 2021

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA v. r.
predsedníčka komisie