Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

26. júna 2020 (piatok) o 9.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

26. júna 2020 (piatok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 13. mája 2020.
  3. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja – poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia choroby COVID-19.
  4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na úseku sociálneho zabezpečenia na rok 2020.
  6. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 17. júna 2020

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA v. r.
predsedníčka komisie