Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

11. marca 2020 (streda) o 9.00 hodine

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

11. marca 2020 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 15. januára 2020.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja, ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda.
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Zmluva o združenej investícií s Mestom Martin.
 8. Zmluva o realizácii národného športového projektu.
 9. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v čase od 13.2.2019 do 28.11.2019 v kontrolovanom subjekte Žilinský samosprávny kraj s názvom „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“, ktorými boli školstvo a zdravotníctvo.
 10. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 5. marca 2020

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky