Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

4. septembra 2019 (streda) o 9.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude 

4. septembra 2019 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 11. júna 2019.
 3. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
 5. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku vzdelávania.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných  a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Dodatok č. 2 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022.
 8. Dodatky k zriaďovacím listinám stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. bod 2 zastupiteľstva z 19. decembra 2012.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 15/8 v časti 7. zastupiteľstva zo 17. septembra 2018.
 12. Úprava schémy ocenenia stredoškolákov „Stredoškolský podnikateľský zámer“ – Dodatok č. 3.
 13. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 14. Návrh na zmenu Uznesenia 37/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 15. Rôzne.
 16. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 27. augusta 2019

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky