Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

11. júna 2019 (utorok) o 11.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude 

11. júna 2019 (utorok) o 11.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 24. apríla 2019.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku vzdelávania.
 4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok k 31.08.2019.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 01.09.2019.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 01.09.2019.
 8. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
 10. Zriaďovacia listina Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín (nové znenie).
 11. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 13. Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018.
 14. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
 15. Rôzne.
 16. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 6. júna 2019

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky