Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

24. júna 2020 (streda) o 9.15 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

24. júna 2020 (streda) o 9.15 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 13. mája 2020.
  3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
  4. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na úseku vzdelávania na rok 2020.
  5. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja – poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia choroby COVID-19
  6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020.
  8. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 17. júna 2020

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky