Pozvánka na zasadnutie komisie RR, CR a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

9. marca 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

9. marca 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 13. januára 2020.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda.
 4. Etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Tematické dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 5/2020 – Životné prostredie.
 7. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Tematické dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 6/2020 – Rozvoj vidieka.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi ŽSK a založeným Združením obcí na projektovú prípravu stavby Kysuckej cyklotrasy - Dunajov - KNM - Žilina (Budatín).
 10. Rôzne.
 11. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová
Žilina 3. marca 2020

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky