Pozvánka na zasadnutie komisie regionál. rozvoja, cestovného ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

10. júna 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

10. júna 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 23. apríla 2019.
 3. Predstavenie novej riaditeľky RA ŽSK, n. o. a oboznámenie sa s novými plánmi a víziami organizácie.
 4. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov ZS – 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti „Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti“.
 8. Spolupráca s Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: ,,Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“.
 9. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Revitalizácia Slanického ostrova umenia“ z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 10. Návrh na zmenu Uznesenia 31/10 písm. a) a b) zastupiteľstva z 28. 01. 2019.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 20/9 písm. c) zastupiteľstva z 19. novembra 2018.
 12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 13. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 14. Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018.
 15. Podpora energetického manažmentu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Rôzne.
 17. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 5. júna 2019

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky