Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

12. apríla 2021 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,

ktoré bude 12. apríla 2021 (pondelok) o 10.00 hodine

prostredníctvom videokonferencie

 

Program:

 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 8. februára 2021.
  3. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  4. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ 2.1.4. Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.
  6. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
  7. Návrh na schválenie medzinárodneho Dodatku č. 1 k partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 o  realizácii projektu Technickej pomoci s názvom Spoločne obohacujeme poľsko – slovenské pohraničie.
  8. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2020.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

Doplňujúci návrh 1: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2- 2020-61. 

Doplňujúci návrh 2: Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020


S pozdravom

 

Za správnosť
Alena Alkas Žilina
7. apríla 2021

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie