Pozvánka na zasadnutie komisie regionál. rozvoja, cestov. ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

11. novembra 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

11. novembra 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 3. septembra 2019.
 3. Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre, Granty EHP 2014-2021 SR (kód výzvy CLT01) – Obnova tradície grófskeho pivovaru.
 9. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MDV na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - Dokumentácia pre stavebné povolenie Vážskej cyklotrasy – úsek Žilina – Bytča – hranica TSK.
 10. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 24/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 12. Návrh na zmenu Uznesenia 25/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 13. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 14. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 15. Schválenie predloženia a realizácie projektov Centier pre integrovanú zdravotnú starostlivosť na území Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2018.
 17. Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.4.
 18. Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.6.
 19. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020.
 20. Rôzne.
 21. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

Žilina 6. novembra 2019

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky