Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK

22. júna 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 22. júna 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 11. mája 2020.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
 4. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja – poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia choroby COVID-19.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na zrušenie Uznesenia 17/18 zastupiteľstva z 25. mája 2020.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 16/18 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.
 8. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 9. Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave.
 10. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Rôzne.
 12. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová
Žilina 17. júna 2020

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky