Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

3. septembra 2019 (utorok) o 14.30 hodine

 

 

 

 P o z v á n k a


na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

3. septembra 2019 (utorok) o 14.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 10. júna 2019 a k Uzneseniu 3 komisie z 11. marca 2019.
 3. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Návrh na zmenu Uznesenia 17/10 zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2019 – 2020.
 8. Úprava schémy inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja“ – Dodatok č. 4.
 9. Úprava schémy ocenenia stredoškolákov „Stredoškolský podnikateľský zámer“ – Dodatok č. 3.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.
 12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 13. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
 14. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 15. Návrh na zmenu Uznesenia 31/10 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 16. Návrh na zmenu Uznesenia 37/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 17. Správa o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Rôzne.
 19. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 27. augusta 2019

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie