Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK

23. apríla 2019 (utorok) o 10.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude
23. apríla 2019 (utorok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 11. marca 2019.
 3. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov.
 7. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 8. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 9. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 10. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2018.
 11. Správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o.za rok 2018.
 12. Rôzne.
 13. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 16. apríl 2019

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky