Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

11. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

 

11. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 14. januára 2019.
 3. Program obnovy krajiny Žilinského kraja a Akčný plán Programu obnovy krajiny Žilinského kraja.
 4. Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 7. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 8. Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 9. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci  č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
 10. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018.
 11. Rôzne.
 12. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

Žilina 6. marca 2019

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky