Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Pozvánka na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ŽP Zastupiteľstva ŽSK

11. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

 

11. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 14. januára 2019.
 3. Program obnovy krajiny Žilinského kraja a Akčný plán Programu obnovy krajiny Žilinského kraja.
 4. Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 7. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 8. Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 9. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci  č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
 10. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018.
 11. Rôzne.
 12. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

Žilina 6. marca 2019

Ing. Milan Laurenčík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky