Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK

10. marca 2020 (utorok) o 9.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

10. marca 2020 (utorok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 14. januára 2020.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácií referenda Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Astronómia 3. tisícročia“ v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
 8. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
 9. Prezentácia činnosti kultúrnych stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
 10. Rôzne.
 11. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 4. marca 2020

PaedDr. Andrea Šimurdová v. r.
predsedníčka komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky