Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK

3. septembra 2019 (utorok) o 9.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

3. septembra 2019 (utorok) o 9.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 11. júna 2019.
 3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
 4. Návrh na zmenu Uznesenia 17/10 zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 5. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku kultúry.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 9. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.
 10. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
 11. Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 12. Prezentácia činnosti a problémov vybraných kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 27. augusta 2019

Mgr. Zdenko Kubáň v. r.
podpredseda komisie