Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK

23. apríla 2019 (utorok) o 9.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

23. apríla 2019 (utorok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni 
pod kongresovou sálou zasadačke.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 12. marca 2019.
 3. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku kultúry
 5. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy,  ich súčastí a mostných objektov.
 6. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 7. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020
 9. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2018.
 10. Rôzne.
 11. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 16. apríla 2019

PaedDr. Andrea Šimurdová v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky