Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva ŽSK

13. apríla 2021 (utorok) o 9.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

13. apríla 2021 (utorok) o 9.00 hodine

prostredníctvom videokonferencie

Program:

 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 9. februára 2021.
  3. Dodatky k zriaďovacím listinám múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
  4. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2020.
  5. Správa o činnosti Sekcie pre mládež ŽSK.
  6. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
  7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja na úseku kultúry.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

S pozdravom

 

Za správnosť
Alena Alkas
Žilina 8. apríla 2021

PaedDr. Andrea Šimurdová v. r.
predsedníčka komisie 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky