Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

11. júna 2019 (utorok) o 9.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

11. júna 2019 (utorok) o 9.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 23. apríla 2019.
  3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku kultúry.
  4. Spolupráca s Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: ,,Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“.
  5. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Revitalizácia Slanického ostrova umenia“ z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
  6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvyč. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018.
  8. Návrh štruktúry správy o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 6. júna 2019

PaedDr. Andrea Šimurdová v. r.
predsedníčka komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky