Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

12. marca 2020 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

 
P o z v á n k a

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

12. marca 2020 (štvrtok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 16. januára 2020.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda.
 4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi zmluvnými stranami Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
 8. Informatívna správa o stave obchvatu Liptovské Matiašovce.
 9. Harmonogram prípravy procesu nastávajúcej verejnej súťaže.
 10. Informácia o aktuálnom stave prípravy a realizácie cyklotrás v kraji.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

S pozdravom
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 5. marca 2020

Mgr. Matej Fabšík v. r.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky