Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

5. septembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

 

 
P o z v á n k a

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

5. septembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 12. júna 2019.
 3. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku dopravy.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 10/7 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 2. júla 2018.
 7. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 8. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 9. Správa o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Správa o budovaní Integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji.
 11. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov – hľadanie možnosti efektívneho zberu potrebných dát týkajúcich sa pozemných komunikácií a mostných objektov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK.
 12. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2019 – 2020.
 13. Správa o súťaži na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 14. Rôzne.
 15. Záver.

 

S pozdravom
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 28. augusta 2019

Mgr. Matej Fabšík v. r.
predseda komisie