Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

17. januára 2019 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

 

 


                                                P o z v á n k a

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude
17. januára 2019 (štvrtok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 8. novembra 2018.
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2018.
 4. Prevod akcií Letiskovej spoločnosti, a. s., Žilina z Ministerstva dopravy a výstavby SR na Žilinský samosprávny kraj.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na zrušenie Uznesenia 9/4 v časti 6. z 19. marca 2018.
 7. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 1 AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 8. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 2 KULTÚRA v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 9. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 3 VEREJNÝ PRIESTOR A VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 10. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 11. Informácia o príprave súťaže na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 12. Rôzne.
 13. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 11. januára 2019

Mgr. Matej Fabšík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky