Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

25. júna 2020 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

 

 

 
P o z v á n k a

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

25. júna 2020 (štvrtok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 14. mája 2020.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na úseku dopravy na rok 2020.
 4. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja – poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia choroby COVID-19.
 5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 13/3 v časti 2. zastupiteľstva z 29. januára 2018.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 16/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.
 9. Návrh na zmenu Uznesenia 17/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.
 10. Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave.
 11. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 12. Správa o aktuálnom stave bezpečnostných zariadení, oporných a zárubných múrov na cestách II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji k 30. 6. 2020.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

 

S pozdravom
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 17. júna 2020
Mgr. Matej Fabšík v. r.
predseda komisie