Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

9. novembra 2018 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

9. novembra 2018 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).


Program:

1. Otvorenie. 
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 7. septembra 2018.
3. Zmeny rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do konca roka 2018.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
6. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja.
8. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
9. Návrh na zmenu Uznesenia 18/3 v časti 1. a 2. zastupiteľstva zo 16. februára 2010.
10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
11. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektu predkladaného v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu s názvom „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier" v rámci Operačného programu Technická pomoc.
13. Návrh na zmenu Uznesenia 14/4 písm. c) zastupiteľstva z 19. marca 2018.
14. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2019.
15. Rôzne.
16. Záver.


Doplňujúci bod: Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám vybraných zariadení sociálnych služieb a stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 2. novembra 2018

                                                 Ing. Michal Slašťan v. r.
                                                                         predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky