Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

15. novembra 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 
P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

15. novembra 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 6. septembra 2019.
 3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 14 zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 8/11 v časti 8. zastupiteľstva z 25. marca 2019.
 9. Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.6
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 11. Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.4
 12. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre, Granty EHP 2014-2021 SR (kód výzvy CLT01) – Obnova tradície grófskeho pivovaru.
 14. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MDV na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - Dokumentácia pre stavebné povolenie Vážskej cyklotrasy – úsek Žilina – Bytča – hranica TSK.
 15. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
 16. Návrh na zmenu Uznesenia 24/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 17. Návrh na zmenu Uznesenia 25/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 18. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 19. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 20. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2018.
 21. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020.
 22. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy ŽSK č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK pre rok 2019 - „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ – Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji.
 23. Rôzne.
 24. Záver.


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 8. novembra 2019

Ing. Michal Slašťan v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky