Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

6. septembra 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 

 P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. septembra 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 14. júna 2019.
 3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
 4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Voľba členov Výboru pre audit Žilinského samosprávneho kraja na nové funkčné obdobie.
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 17/10 zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Návrh na zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. bod 2 zastupiteľstva z 19. decembra 2012.
 10. Návrh na zmenu Uznesenia 15/8 v časti 7. zastupiteľstva zo 17. septembra 2018.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 10/7 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 2. júla 2018.
 12. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2019 – 2020.
 13. Poriadok odmeňovania zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja.