Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

14. júna 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude
14. júna 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 26. apríla 2019.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
 5. Návrh na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške do 4 000 000,00 eur na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Výber štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2019 – 2020.
 7. Spolupráca s Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: ,,Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“.
 8. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Revitalizácia Slanického ostrova umenia“ z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 9. Návrh na zmenu Uznesenia 15/12 v časti 4., 6. a 9. zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
 10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov ZS – 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti „Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti“.
 13. Návrh na zmenu Uznesenia 20/9 písm. c) zastupiteľstva z 19. novembra 2018.
 14. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 15. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
 16. Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018.
 17. Podpora energetického manažmentu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
 19. Rôzne.
 20. Záver.

 


S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 7. júna 2019

Ing. Michal Slašťan v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky