Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

26. apríla 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

26. apríla 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 15. marca 2019.
 3. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov.
 9. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 11. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 12. Rôzne.
 13. Záver.


S pozdravom


Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová


Žilina 18. apríla 2019

Ing. Michal Slašťan v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky