Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

15. marec 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

15. marca 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 18. januára 2019.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k prijatiu návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 4. Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 5. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 6. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 7. Zmena uznesenia 34/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 8. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 9. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018.
 12. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2018, vrátane vekovej štruktúry vybraných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 7. marca 2019

 

 

Ing. Michal Slašťan v. r
.predseda komisie   

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky