Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK

15. marec 2019 (piatok) o 9.30 hodine

 

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

15. marca 2019 (piatok) o 9.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 18. januára 2019.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k prijatiu návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 4. Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 5. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 6. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 7. Zmena uznesenia 34/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 8. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 9. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018.
 12. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2018, vrátane vekovej štruktúry vybraných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 7. marca 2019

 

 

Ing. Michal Slašťan v. r
.predseda komisie   

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky