Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK

24. apríla 2019 (streda) o 9.00 hodine

 

 

 

 P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

24. apríla 2019 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke 
na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 13. marca 2019.
  3. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku vzdelávania.
  6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy,  ich súčastí a mostných objektov.
  8. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 17. apríla 2019

PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky