Pozvánka na 9. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

19. novembra 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 P o z v á n k a


V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 9. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

19. novembra 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 17. septembra 2018.
 3. Zmeny rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do konca roka 2018 + Doplnenie k bodu 3.
 4. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám vybraných zariadení sociálnych služieb a stredných škôl v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 6. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 + Doplnenie k bodu 6.
 7. Návrh investičných zámerov na úseku dopravy pre rok 2019 – 2021.
 8. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 11/6 v bode 3. zastupiteľstva zo 6. septembra 2010. 
 12. Návrh na zmenu Uznesenia 11/3 v časti 5.2 zastupiteľstva z 29. januára 2018. 
 13. Návrh na zmenu Uznesenia 12/3 v časti 2. zastupiteľstva z 29. januára 2018.
 14. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 15. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektu predkladaného v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
 17. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu s názvom „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier" v rámci Operačného programu Technická pomoc.
 18. Návrh na zmenu Uznesenia 14/4 písm. c) zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 19. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského samosprávneho kraja.
 20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2019.
 21. Interpelácie.
 22.  Rôzne.
 23. Záver.

  Doplňujúci bod: Správa o výsledkoch kontroly v Turčianskej galérii v Martine  


S pozdravom

Žilina 9. novembra 2018

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

 

 

                                                                               Ing. Erika Jurinová v. r.
                                                                                      predsedníčka     

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky