POZVÁNKA NA 8. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 8. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

18. decembra 2014 (štvrtok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. októbra 2014.
 3. Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017.
 6. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraj č. 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Návrh na menovanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 9/19 písm. d) zastupiteľstva z 5. novembra 2012.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Zmena v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2015.
 13. Správa o vývoji miezd vo vybraných kategóriách zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 14. Správa o postupe spracovania Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014 +.
 15. Správa o postupe spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020.
 16. Interpelácie.
 17. Rôzne.
 18. Záver.

 

S pozdravom

Žilina 8. decembra 2014

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

 

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda