Pozvánka na 7. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

2. júla 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 7. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

2. júla 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

 


Program rokovania:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. mája 2018.

3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.

4. Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie. 

5. Deklarácia spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov. 

6. Návrh na zmenu Uznesenia 8/26 v časti 12. zastupiteľstva z 25. septembra 2017.

7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

8. Návrh na založenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o.. 

9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.

11. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018.

12. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zru