Pozvánka na 5. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka

 

 

 

 


V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na

5. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,

ktoré bude 14. mája 2018  (pondelok) o 10.00 hodine


v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. marca 2018.

3. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“.

4. Interpelácie.

5. Rôzne.

6. Záver.


Žilina 4. mája 2018


Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka