POZVÁNKA NA 5. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 5. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

23. júna 2014 (pondelok) o 10.00 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. apríla 2014.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Spojenej školy, Hlinská 31, Žilina s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Hlinská 31, Žilina, Stredná odborná škola, Hlinská 31, Žilina a Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho o zriadení strednej školy - Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina a zriadení školského zariadenia - Školskej jedálne, Hlinská 33, 010 01 Žilina ako súčasti Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina.
 6. Zriaďovacia listina Hotelovej akadémie, Hlinská 31, Žilina.
 7. Zmena v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Návrh na zmenu Uznesenia 16/4 v časti 5. zastupiteľstva z 28. apríla 2014.
 10. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Vyhodnotenie plnenia odporúčaní zo 4. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007 – 2013.
 12. Správa o plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013.
 13. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 14. Správa o stave prípravy a realizácie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na území Žilinského kraja.
 15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2014.
 16. Interpelácie.
 17. Rôzne.
 18. Záver.

  

S pozdravom

Žilina 13. júna 2014

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahutová

 

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda