Pozvánka na 4. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 4. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude 

 

19. marca 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 29. januára 2018.
 3. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.
 6. Návrh na odvolanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
 7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 9. Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom „Kde bolo, tam bolo, v krajine modrotlače“.
 10. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu AKTÍVNY ČLOVEK – AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.
 11. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
 12. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
 13. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
 14. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine zariadenia - Centrum sociálnych služieb ANIMA so sídlom Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš.
 15. Správa o začatí procesu tvorby novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023.
 16. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2017, vrátane vekovej štruktúry poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
 17. Správa o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a informácia o výsledku protokolu kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multidetektorových počítačových tomografov.
 18. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017.
 19. Interpelácie.
 20. Rôzne.
 21. Záver.

  Doplňujúci návrh - Návrh na odvolanie riaditeľky KKS v Žiline
  Doplňujúci návrh - Návrh na odvolanie riaditeľky CSS Ľadoveň Martin
  Doplňujúci návrh - Návrh na odvolanie riaditeľky CSS Orava v Tvrdošíne

S pozdravom

Žilina 9. marca 2018

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka