Pozvánka na 26. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Dňa 6. júla 2021 (utorok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 v spojení s § 23b ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

dňa 6. júla 2021 (utorok) o 10.00 hodine v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Zasadnutia sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom videokonferencie.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 17. mája 2021.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
 4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 13. zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
 7. Návrh na zrušenie Uznesenia 15/14 v časti 22. zastupiteľstva zo 16. septembra 2019.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 5/23 v časti 10. zastupiteľstva z 22. februára 2021.
 9. Zriaďovacia listina Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín.
 10. Dodatok č. 9 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok.
 11. Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Spojenej školy, Československej armády 24, 036 01 Martin.
 12. Dodatok č. 9 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš.
 13. Návrh na vyradenie Jazykovej školy pri Obchodnej akadémii, Bernolákova 2, 036 37 Martin zo siete škôl a školských zariadení SR k 01.01.2022.
 14. Dodatky k zriaďovacím listinám knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Kysuckého osvetového strediska v Čadci.
 15. Návrh na schválenie spolufinancovania projektov v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina 2
 16. Návrh na zmenu Uznesení 26/24 – 33/24 zastupiteľstva z 26. apríla 2021 prijatých v súvislosti so schválením výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 17. Zadanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja.
 18. Správa o postupe spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+.
 19. Informácia o príprave regionálneho informačného centra.
 20. Analýza prímestskej autobusovej dopravy na území Žilinského samosprávneho kraja.
 21. Správa o stave ciest II. a III. triedy a ich súčastí v Žilinskom samosprávnom kraji.
 22. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky týkajúcej sa „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy KA 005/2020/1120“.
 23. Informácia o pridelení dotácií žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 63/2019 a Výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 č. 1/2021.
 24. Správa o implementácií projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj.
 25. Správa o prevádzkovaní mobilných odberových miest.
 26. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2021.
 27. Interpelácie.
 28. Rôzne.
 29. Záver.

Doplňujúce body:


S pozdravom

Žilina 25. júna 2021

Za správnosť
Mgr. Ing. Sylvie Milová


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky