Pozvánka na 25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a


V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 25. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

3. júla 2017 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.


Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 2. mája 2017.
 3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
 4. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 5. Dodatok č. 3 k Zásadám vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., návrh spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. a návrh spôsobu jej financovania.
 7. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch na volebné obdobie 2017 – 2022.
 8. Určenie sídla Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií pre volebné obdobie 2017 – 2022.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na zrušenie Uznesenia 14/22 zastupiteľstva z 19.decembra 2016 a návrh na schválenie medzinárodnej Partnerskej zmluvy Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
 11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
 13. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 14. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 3/2017 „REGIONÁLNY ROZVOJ“.
 15. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského samosprávneho kraja pri implementácii RIÚS ŽK na roky 2014 – 2020.
 16. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017.
 17. Interpelácie.
 18. Rôzne.
 19. Záver.


S pozdravom

Žilina 23. júna 2017

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

 

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda