Pozvánka na 24. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

26. apríla 2021 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 v spojení s § 23b ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na

24. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie dňa

26. apríla 2021 (pondelok) o 10.00 hodine.

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 22. februára 2021.
 3. Dodatky k zriaďovacím listinám múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Zrušenie Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín a Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí školského internátu a školskej jedálne k 31.08.2021.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín a Školskej jedálne, Medvedzie 133/1, 027 44 ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín.
 6. Zrušenie Školského internátu, Československej armády 22, 036 01 Martin ako súčasti Spojenej školy, Československej armády 24, 036 01 Martin k 31.08.2021.
 7. Zrušenie Školského internátu, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok, ako súčasti Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok k 31. 08. 2021.
 8. Návrh na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledkov výberových konaní.
 9. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 12/12 zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
 12. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 16/20 zastupiteľstva z 21. septembra 2020 a zmenu Uznesenia č. 21/17 zastupiteľstva z 27. apríla 2020.
 13. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ 2.1.4. Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19. Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina2
 14. Návrh na schválenie spolufinancovania projektov v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2-2020-61.
 15. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 16. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 17. Návrh na schválenie medzinárodného Dodatku č. 1 k partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 o realizácii projektu Technickej pomoci s názvom Spoločne obohacujeme poľsko – slovenské pohraničie.
 18. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky: VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku v Žilinskom samosprávnom kraji.
 19. Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) k 31. 12. 2020.
 20. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2020.
 21. Správa o činnosti Sekcie pre mládež RA ŽSK.
 22. Personálne zmeny v komisii školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 23. Interpelácie.
 24. Rôzne.

       Doplňujúci bod - Správa o stave projektu Inteligentný a lepší ŽSK k 31.3.2021

 

Záver.

S pozdravom

 

Žilina 16. apríla 2021

Za správnosť Mgr. Ing. Veronika Bobáňová

Ing. Erika Jurinová v. r. predsedníčka