Pozvánka na 23. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a


V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 23. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. marca 2017 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. decembra 2016.
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2016.
 4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
 6. Všeobecné záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Školská 837, 027 44 Tvrdošín ako súčasti Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín.
 7. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Zmluva o vytvorení združenia medzi Žilinským samosprávnym krajom a Žilinskou univerzitou v Žiline za účelom spoločnej prípravy projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom „Planetárium Žilina“.
 10. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš Dodatkom č. 6.
 11. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2016.
 12. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky týkajúcej sa verejných financií a majetku zdravotníckeho zariadenia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, ktorá bola vykonaná v čase od 14. júla 2016 do 16. decembra 2016.
 13. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2016.
 14. Interpelácie.
 15. Rôzne.
 16. Záver.

  Nový doplňujúci bod do programu - Schválenie medzinárodných partnerských zmlúv programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

S pozdravom

Žilina 24. februára 2017

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

 

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda